תקנון

תקנון
קופון כשר - הסכם משתמש
מבוא
1.אתר האינטרנט קופון כשר  http://www.couponkasher.co.il  (להלן: "האתר") הנו אתר סחר אלקטרוני המציע, בין היתר, מכירות ומכירות קבוצתיות (להלן: "שירותי האתר") .
2.הסכם זה בא להסדיר את מערכת היחסים שבין האתר (להלן: "בעלי האתר") לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר או המבצע פעולה באתר (להלן: "הגולש") ביחס לגלישה ו/או לשימוש בשירותי האתר ו/או לביצוע פעולה באתר.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, "פעולה באתר" תוגדר לצורך הסכם זה: הצעת רכישה זה משמעותו כל הצעת רכישה, רישום לרכישה, רכישה, רישום כלשהו, פרסום תגובה, הבעת דעה וכל פעולה אקטיבית מעבר לקריאת המפורסם באתר זה
גלישה ו/או שימוש ו/או פעולה באתר, להלן: "השימוש באתר".
1. גלישה ו/או שימוש בשירותי האתר ו/או ביצוע פעולה באתר כפופה לתנאי הסכם זה ומהווה הסכמה לאמור בו. כל המשתמש באתר מצהיר כי הינו מודע להסכם זה ומקבל אותו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה נגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת הסכם זה.
אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.
למען הסר ספק, בהירשמות לקבלת "דילים" אתה נותן את הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני, לרבות דואר אלקטרוני שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות, מהאתר. כמו-כן, אתה רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על סירובך לקבל כל דואר אלקטרוני מהאתר, לרבות ע"י שליחת הודעה ל:
2. המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
3. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין הגולש לבין בעלי האתר בכל הקשור לשימוש באתר.
4. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות הסכם זה מעת לעת, מבלי שתימסר על כך הודעה מראש. מובהר, כי השינויים בהסכם, אם וככל שיהיו כאלה, לא יחולו על שימוש באתר שנעשה קודם לשינוי.
5. לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך
שירותי האתר
6. האתר הינו פלטפורמה ברשת האינטרנט (להלן: האינטרנט") המשמשת לסחר אלקטרוני ומופעל על ידי בעלי האתר.
7. האתר מציע לגולשים לרכוש מוצרים ו/או שירותים מטעם יצרנים ו/או משווקים (להלן: "מוכרים חיצוניים") ו/או מטעם עצמו (מוכרים חיצוניים והאתר, להלן ביחד: "מוכרים"), בתנאים מיוחדים אשר יוגדרו באתר באופן ספציפי לגבי כל אחד מהמוצרים ו/או השירותים המוצעים בו.
8. כל עסקה במוצרים ו/או בשירותים המוצעים באתר מטעם מוכרים חיצוניים, הנה עסקה ישירה בין המשתמש לבין מוכרים חיצוניים, ואין לראות באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם בו משום המלצה ו/או חוות דעת בקשר למוצר ו/או לשירות. לבעלי האתר ו/או לאתר אין כל אחריות כלשהי בגין הצעת ו/או מכירת המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר מטעם מוכרים חיצוניים.
9. מובהר, כי כל הפרטים שנמסרים באתר לגבי המוצרים, לרבות מחיר המחירון, המפרט הטכני, תיאור או על מידע אחר, נמסרים על ידי המוכרים (מוכר חיצוני או בעלי האתר, בהתאם לסוג העסקה) ובאחריותם הבלעדית. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר וכי במידה וקיים קישור מהאתר המפנה לדף נחיתה אחר, לא יישאו בעלי האתר ו/או האתר בכל אחריות בנוגע לתוכנו של אותו דף נחיתה ו/או דפים המקושרים אליו.
10. בשום מקרה לא תחול על האתר ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או בגין כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאתר ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
11. מובהר כי, השימוש באתר נעשה כפי שהוא ("AS IS") וכי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
תנאי גלישה ו/או שימוש ו/או ביצוע פעולה באתר
12. לגולש רשות לעשות שימוש באתר בכפוף לאמור בהסכם זה.
13. רשאי להשתמש באתר כל אזרח ישראלי, בגיל 18 ומעלה, שברשותו תא דואר-אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט,כרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית.
בעסקאות של רכישת שרותי תיירות מחוץ לישראל נדרש גם כי הגולש והמשתמשים במוצר יהיו בעלי דרכון ישראלי בתוקף של לפחות 6 חודשים.
14. על אף האמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש.
15. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיו בעלי האתר רשאים למנוע את שירותי האתר מגולש, בכל אחד מהמקרים הבאים:
א.הפר הגולש סעיף מסעיפי הסכם זה;
ב.השתמש הגולש אמצעי תשלום לא תקף ו/או מסר פרטים לא נכונים.
16. אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר. מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מבעלי האתר.
17. אין לעשות שימוש בלוגו של האתר, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של האתר ללא אישור בעלי האתר מראש ובכתב.
אפשרויות הרכישה באתר
18. האתר מעמיד לטובת הגולש מספר מסלולי רכישה באתר:
א.רכישה קבוצתית של קופונים לרכישת מוצר ו/או שירות המוצעים בהנחה לכמות (בכפוף להזמנת מספר מינימום של שוברים במהלך תקופת ההצעה) (להלן: רכישת שובר").
ב.רכישה ישירה של מוצרים המוצעים בתנאים מיוחדים על ידי האתר ו/או בעלי האתר (להלן: "רכישת מוצר").
יודגש, כי יכול ומי מבין המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר, באיזה ממסלול הרכישה, יוצע מטעם האתר ו/או מי מבעלי האתר.
רכישת שובר
19. באתר מוצגים מגוון מוצרים ו/או שירותים (להלן: "המוצרים")מטעם מוכרים חיצוניים בשיטת מכירה קבוצתית, וזאת בתנאים מיוחדים.
20. במסלול רכישת שובר, האתר יציג את התנאים לרכישת המוצרים, כפי שיועברו אליו מטעם המוכרים החיצוניים (להלן: "תנאי ההצעה"). כל רכישה תהא כפופה לתנאי ההצעה כפי שצויינו באתר ו/או בשובר שהונפק לאחר אישור העסקה ויקנה את הזכות לממש את ההצעה, בהתאם לתנאים הקבועים בה (להלן: "שובר הרכישה").
21. שובר הרכישה יזכה את בעליו בקבלת המוצר ו/או השירות עם הצגת תעודה מזהה, המאשרת כי פרטי הנרשם באתר זהים לפרטי מחזיק השובר.
22. שובר רכישה שפג תוקפו וטרם מומש, בעליו לא יהיה זכאי להחזר כלשהו בגינו.
23. המחירים הכלולים בהצעות כוללים מע"מ, אלא אם צוין מפורשות אחרת. המחירים אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק למוצר המוצע.
24. כאמור, האתר ו/או בעלי האתר אינם מוכרים או מספקים את המוצרים המוצעים על ידי מוכרים חיצוניים, בהתאמה אין לייחס לאתר ו/או למי מבעליו אחריות בגין אותם מוצרים ו/או תנאי מכירתם ו/או אספקתם.
25. את שוברי הרכישה הקבוצתית לא ניתן לממש בכפל מבצעים, אלא אם נכתב מפורשות אחרת בתנאי ההצעה.
26. כמות המוצרים שתוצע במסגרת רכישה קבוצתית, נתון לשיקול דעתם הבלעדית של המציעים ויכול להשתנות מפעם לפעם, גם במהלך המכירה, וזאת מבלי שיידרשו להודיע על כך.
רכישת מוצר
27. באתר מוצגים מגוון מוצרים מטעם האתר ו/או בעלי האתר בשיטת מכירה קבוצתית, וזאת בתנאים מיוחדים.
28. במסלול רכישת מוצר, האתר יציע למשתמשים מוצרים בהתאם לתנאים, אשר יוצגו באתר (להלן: "תנאי ההצעה"). מוצרים שירכשו במסלול זה יסופקו לנרשם על ידי האתר ו/או בעלי האתר, ישירות לכתובת שיספק הנרשם לצורך משלוח.
29. המחירים הכלולים בהצעות כוללים מע"מ, אלא אם צוין מפורשות אחרת. המחירים אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק למוצר המוצע.
30. כמות המוצרים שתוצע במסגרת רכישה קבוצתית, נתון לשיקול דעתם הבלעדית של המציעים ויכול להשתנות מפעם לפעם, גם במהלך המכירה, וזאת מבלי שיידרשו להודיע על כך.
31. למען הסר ספק, יודגש – מסלול רכישת מוצר מתייחס אך ורק למוצרים המוצגים באתר מטעם האתר ו/או בעלי האתר. מוצר ו/או שירות המוצע מטעם מוכר חיצוני נכנס תמיד בגדר מסלול רכישת שובר, וזאת בין אם מומש השובר בבית העסק של המוכר החיצוני ובין אם סופק המוצר ישירות לבית המזמין. בכל מקרה, עסקה בגין מוצר המוצג מטעם מוכר חיצוני הינה תמיד עסקה ישירה בין המזמין למוכר החיצוני, כאמור (בין היתר) בסעיף 10 לעיל.
תהליך ביצוע הרכישה
32. תהליך ביצוע המכירה זהה בשני מסלולי הרכישה (רכישת שובר או רכישת מוצר), בכפוף לסייג כי במסלול רכישת שובר האתר מתחייב אך ורק להעביר לרשות הנרשם שובר, למימוש ישירות מול המוכרים החיצוניים ואילו במסלול רכישת מוצר יעבירו האתר ו/או בעלי האתר את המוצר עצמו ישירות לנרשם.
33. ליד כל מוצר המוצע לרכישה מופיע תיאור קצר שלו ומחירו בהתאם להצעה המיוחדת (להלן: "ההצעה"). הפרטים המצוינים לצד המוצר הינם, כאמור לעיל, באחריותו הבלעדית של המוכר.
34. פתיחת תהליך הרכישה הקבוצתית בלחיצה על כפתור "קנייה" בעמוד ההצעה אותה הגולש מעוניין לממש. לחיצה על הכפתור תוביל את הגולש לעמוד בו יידרש להזין פרטים, לרבות פרטים אישיים, דוא"ל ואישור לתנאי השימוש (תקנון זה).
35. על פי חוק הזנת הפרטים האמורים נתונה לשיקול דעתו הבלעדית של הגולש, אולם הזנתם הינה תנאי להמשך תהליך הרכישה.
36. מסירת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית. בעלי האתר יהיו רשאים לנקוט בכל הליך משפטי על פי חוק כנגד מוסרי הפרטים ולתבוע כל נזק שיגרם לבעלי האתר ו/או לאתר ו/או למוכרים החיצוניים ו/או למי מטעמם בעקבות מסירת הפרטים הכוזבים.
37. כדי שמכירה של מוצר ו/או שירות שהוצע באתר תצא לפועל, על מספר המשתמשים אשר ביקשו לרכוש את המוצר ו/או השירות, כאמור בסעיף 36 לעיל, (להלן: "הנרשמים") להיות שווה או גבוה מהכמות המינימאלית שנקבעה על ידי המוכר בפרטי ההצעה, וזאת בטווח הזמנים שנקבע בהצעה.
38. בחלוף המועד שנקבע בהצעה לסגירתה, לאחריו ההצעה אינה זמינה עוד לרכישה (להלן: "מועד סגירת ההצעה"), ובכפוף לקיום מספר מינימום של נרשמים, כאמור לעיל, תשלח לכל נרשם הודעה בדוא"ל על חיוב כרטיס האשראי שלו בגין ההצעה, בצירוף קישור לשובר הרכישה.
תמורה תשולם באמצעות כרטיס האשראי או בשימוש ב PAYPAL אלא אם כן צוין אחרת ליד המוצר.
39. יודגש, כי המועד הקובע לעניין הגשת הרישום למכירה ו/או מועד סגירת ההצעה, יקבע בהתאם לרישום הזמנים במחשבי האתר.
40. אספקת המוצרים ו/או השירותים תיעשה ישירות על-ידי המוכר ובאחריותו בלבד, בהתאם לפרטים שצוינו מראש בפרטי המכירה, אלא אם הוסכם אחרת ישירות בין המוכר למשתמש.
41. בחלק מההצעות שיוצגו באתר תצוין אפשרות לקבלת המוצר שנרכש באמצעות משלוח. המשלוח יבוצע, לבקשת המזמין, בהתאם לתנאים שיצוינו בהצעה ובכפוף לאספקת המוצר על ידי המוכרים ולהזנת כתובת למשלוח על ידי הנרשם.
42. כמות המוצרים המוצעת למכירה נתונה לשיקול דעתו הבלעדית של המוכרים. במקרה בו כמות המוצרים מוגבלת, תתבצע הרכישה על ידי על בסיס כל הקודם, עד לגמר המלאי.
43. מובהר, כי אף שבעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכנו, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית. הגולש מצהיר כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו, אם וככל שיגרמו, כתוצאה מחדירה לא מורשית לפרטי המשתמש.
44. בעלי האתר שומרים על זכותם לבטל השתתפות גולש במכירה ו/או לבטל את רכישתו ו/או להתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי במסירת הפרטים לא הופרו הוראות הסכם זה.
45. הגולש מאשר לבעלי האתר לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, פרסומים על הצעות ו/או מוצרים ו/או שירותים, עדכונים ו/או אישורים ביחס לפעולות הגולש באתר וכן הודעות שונות ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. משתמש רשאי, בכל עת, להודיע על רצונו להסיר את כתובתו מרשימת הדיוור, ע"י שליחת הודעה ל:

46. האתר רשאי לבטל הצעה ו/או מכירה כלשהי, באם יתברר שחלה טעות חריגה בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני (הכתובת שמסר המשתתף בעת רישומו). בעלי האתר ו/או האתר לא יהיו אחראיים לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר של המשתמש, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר שגויה או במקרה של תקלה טכנית.
47. למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתוקף רכישתו של נרשם במכירה קבוצתית הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה והן לגביה. לבעלי האתר שמורה הזכות לבטל זכייה של נרשם אשר חברת האשראי סרבה לכבד את רכישתו. לבעלי האתר שמורה הזכות לבטל את המכירה הקבוצתית כולה או לדחות את מועד אישורה עד לקבלת אישור של חברות האשראי לגבי כל הנרשמים.
ביטול עסקה
48. אם וככל שחיוב בגין עסקה לא יכובד על ידי חברת האשראי , העסקה בגינה לא כובד החיוב תהא בטלה ומבוטלת מאותו הרגע.
49. ביטול עסקה במסלול רכישת שובר –
49.1. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981, נרשם רשאי לחזור בו מהרשמה לרכישת מוצר ו/או שירות (להלן: "ביטול עסקה"), וזאת בתוך 14 יום מיום קבלת אישור בדוא"ל כי העסקה אושרה וכי כרטיס האשראי שלו חויב בגינה, ובלבד שהודעת הביטול נשלחה לכל המאוחר 2 (שני) ימי עבודה לפני מועד מסירת המוצר ו/או השירות, ככל שנקבע מועד כזה או לכל המאוחר 7 (שבעה) ימי עבודה קודם למועד שנקבע למתן השירות, במקרה של הזמנת שירותי הארחה, חופש או בילוי. על הודעת הביטול להיעשות במסמך בכתב.
49.2. למען הסר ספק, ביטול עסקה כאמור לעיל יעשה בתנאי שהמשתמש טרם מימש את שובר הרכישה.
49.3. תוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לנרשם הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך ובניכוי דמי הסליקה, אם וככל ששולמו לחברה עימה התקשר האתר למטרה זו. חשוב לציין, כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר.
50. ביטול עסקה במסלול רכישת מוצר:
50.1. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981, נרשם רשאי להודיע על ביטול העסקה (בהגדרתה לעיל), וזאת בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר או אישור בדוא"ל כי העסקה אושרה וכי כרטיס האשראי שלו חויב בגינה, לפי המאוחר. על הודעת הביטול להיעשות במסמך בכתב.
50.2. במידה שהנרשם לרכישת מוצר, טרם קיבל לידיו את המוצר, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לנרשם הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך ובניכוי דמי הסליקה, אם וככל ששולמו לחברה עימה התקשר האתר למטרה זו. חשוב לציין, כי אם וככל שהמוצר יצא לכתובתו של הנרשם קודם להודעת הביטול, הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח.
50.3. במידה שהנרשם קיבל לידיו את המוצר, בתוך 7 ימי עסקים מיום השבת המוצר, באריזתו המקורית, למשרדי האתר והצגת אסמכתא לביצוע העסקה, יושב לנרשם הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך ובניכוי דמי הסליקה, אם וככל ששולמו לחברה עימה התקשר האתר למטרה זו. חשוב לציין, כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח.
51. נרשם המעוניין לבטל עסקה מתבקש לשלוח הודעת ביטול בדוא"ל לכתובת: ו/או לפנות למענה הטלפוני של האתר אשר פרטיו מופיעים באתר.
הודעת הביטול תכלול את פרטי הנרשם (כולל ת.ז.) ואת פרטי העסקה.
52. האתר ו/או בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לבטל כל עסקה שפורסמה באתר, מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, גם במקרה בו הנרשם כבר קיבל הודעה על אישור העסקה. בוטלה העסקה בהתאם לסעיף זה, יוחזר למשתמש כל סכום ששולם בגין העסקה, אם וככל ששולם.
סודיות ופרטיות
53. על פי חוק, אין חובה למסור פרטים אישיים, כגון הפרטים הנדרשים לשם הרשמה באתר, אולם אם יבחר משתמש שלא למסור את הפרטים הנדרשים, לא יוכל להירשם לביצוע עסקה באתר.
54. האתר ו/או בעלי האתר ינקטו בפעולות סבירים ומקובלות בכדי לשמור על סודיות המידע המוזן על ידי המשתמשים.
55. האתר ו/או בעלי האתר לא יעבירו פרטים של משתמש כלשהו לצד שלישי, ללא אישורו של אותו משתמש מראש ובכתב, זולת השימוש הנדרש לצורך מתן השירותים למשתמש באתר.
56. במקרה בו תוגש בקשה למסירת מידע במסגרת הליך חוקי, כגון צו חיפוש, צו בית-משפט וכדומה, יעביר האתר ו/או בעלי האתר את הפרטים הדרושים במסגרת אותו הליך(ובכלל זה פרטים אישיים שהוזנו על ידי משתמשים).
57. מאחר שהפעילות באתר הינה פעילות בסביבה מקוונת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטי הנרשם, מפני חדירה למחשב או חשיפת המידע באמצעים בלתי חוקיים. כל המוסר פרטים באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. אם וככל שאירעה פגיעה בסודיות פרטי משתמש, דליפת פרטי אמצעי תשלום, פרטי ספקים ו/או כל מידע אחר האגור באתר, לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או בעלי האתר.
58. המשתמש מאשר לאתר ו/או לבעלי האתר לעשות שימוש במידע שהזין באתר (לרבות מידע אישי) לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע בדבר דפוסי רכישה והתנהגות משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור פנימי, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שלא יקבל cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. יחד עם זאת, יכול שחלקים של האתר לא יתפקדו כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.
59. משתמש שיפנה באמצעות האתר למוכר בקשר למוצר ו/או שירות ספציפי, מאשר בפנייתו להעביר את פרטיו למוכר הרלוונטי, לצורך בירור תלונתו. אין באמור משום התחייבות של האתר ו/או בעלי האתר לטפל בתלונות הנוגעות למוצרים שהוצגו על ידי מוכרים חיצוניים או בכלל.
העדר אחריות
60. האתר ו/או בעלי האתר אינם צד להתקשרות שתעשה בין מוכרים חיצוניים למשתמשים באמצעות האתר, ולפיכך אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי בקשר עם המוצרים ובכלל זה לטיבם, זמני אספקתם, קביעת המחירים, השירות של המוכרים החיצוניים, זהות היצרנים של המוצרים, התאמתם לצרכי המשתמש ו/או לפרטי ההצעה.
61. תמונות המוצרים המופיעות באתר הנן להמחשה בלבד, כפי שנמסרו לאתר על ידי המוכרים, לצרכי פרסום באתר.
62. האתר ו/או בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לכל מטרה ומכל סיבה שהיא. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לכל גורם.
63. האתר ו/או בעלי האתר ו/או כל גורם מטעמם אינם אחראים ולא יישאו באחריות (ישירה או עקיפה) לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ"ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש, ספק ו/או צד ג' כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר, השימוש בו, המוצרים, השימוש בהם, בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע) ו/או הפסקת פעילות המוכרים.
64. האתר ו/או בעלי האתר ו/או כל גורם מטעמם לא יישאו באופן ישיר או עקיף בכל אחריות במקרה בו הצעת המשתמש לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית אשר מנעה ממשתמש מלהגיש את הצעתו או לעדכן אותה.
65. האתר ו/או בעלי האתר ו/או כל גורם מטעמם לא יישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית ו/או בלתי מורשית ו/או בלתי תקין המבוצעת באתר על ידי משתתפים ו/או נרשמים ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתם המלאה.
66. האתר, בעלי האתר, מנהליו, עובדיו, סוכניו ו/או כל גורם אחר מטעמו לא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש במוצרים.
67. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, האתר ו/או בעלי האתר ו/או כל גורם מטעמם לא יהיו אחראיים לכל נזק שנגרם עקב השימוש באתר.
דין וסמכות שיפוט
68. הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת תהיה לבתי המשפט של מחוז תל אביב – יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

קופון כשר הינו שירות המביא לכם בכל פעם מחדש דיל כשר מהסרטים בתיירות פנים וחו"ל , ומוצרים שיעשו לכם את החיים המשתלמים ביותר, ושיחסוך לכם הרבה כסף .
אנחנו שולחים הודעה לרשימת התפוצה שלנו על כל דיל חדש. כדי להצטרף צריך פשוט להזין את כתובת האימייל.
כל מה שצריך לעשות זה ללחוץ על כפתור “קניה” לפני שהעסקה תסתיים ולמלא את הפרטים בעמוד הקניה,
 והקופון בדרך אליך!!
לאחר שהדיל יוצא לפועל, יישלח אליכם במייל אישור על הרכישה ושובר להדפסה.  הזמנתכם תישלח אליכם באמצעות המייל האלקטרוני, . .
האתר עומד בתקן PCI שהוא התקן המחמיר בעולם לאבטחת תשלומים ברשת האינטרנט. פרטי כרטיס האשראי עוברים מיד למערכת הסליקה הבנקאית ולא נשמרים באתר. לכן אין שום סיכון בשימוש בכרטיס האשראי.
האם כרטיס האשראי מחויב ברגע שהצטרפתי לדיל?
לא. הכרטיס מחויב רק עם סיום הדיל, ועם קבלת אישור העיסקה במייל.
האם להחזיר את השובר לאחר סיום העסקה?
החזרת שובר תלויה בנסיבות ותתאפשר רק במקרים חריגים. מצידנו, נשתדל תמיד לבוא לקראתך, אולם לא תמיד זה מתאפשר.
אנו עושים את מרב המאמצים על מנת שלא יהיו בעיות במימוש השוברים, ככל שהדבר בידינו. יחד עם זאת, עליכם לשים לב כי מי שמספק לכם את השירות או המוצר שרכשתם הוא בית העסק אותו אתר קופון כשר  מפרסם. אם בכל זאת תרצו לדבר איתנו, ניתן ליצור עימנו קשר באמצעות דף ‘צור קשר’ 

 

בהצטרפותך לרשימת התפוצה, הנך מאשר את תנאי השימוש של האתר